WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
药师禅健康疗法
当前位置:首页 > 药师坛城 > 药师禅健康疗法

千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼(注音)

时间:2023-7-16 14:29:31   作者:互联网+药师坛城   来源:互联网+药师坛城   阅读:90804   评论:0
内容摘要:缘起偈:诸法因缘生,缘尽法还灭;我佛大沙门,常做如是说。回向:此福愿得一切智,催伏一切过患敌;生老病死犹涛涌,愿度有海诸有情。

千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼(注音)

《大悲咒》注音
  千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼(注音) ,共84句。
  1 南无•喝啰怛那•哆啰夜耶 nā mó •hé là dá nā •duō là yà yē
  2 南无•阿唎耶 nā mó •ā lì yē
  3 婆卢羯帝•烁钵啰耶 pó lú jié dì •shuò bō là yē
  4 菩提萨埵婆耶 pú tí sà duǒ pó yē
  5 摩诃萨埵婆耶 mó hē sà duǒ pó yē
  6 摩诃迦卢尼迦耶 mó hē jiā lú ní jiā yē
  7 唵 ōng
  8 萨皤啰罚曳 sà pó là fá yì
  9 数怛那怛写 shù dá nā dá xià
  10 南无悉吉利埵•伊蒙阿唎耶 nā mó xī jí lì duǒ•yī méng ā lì yē
  11 婆卢吉帝•室佛啰楞驮婆 pó lú jí dì•shì fó là léng tuó pó
  12 南无•那啰谨墀 nā mó•nā là jǐn chí
  13 醯唎摩诃皤哆沙咩 xī lì mó hē pó duō shā miē
  14 萨婆阿他•豆输朋 sà pó ā tuō•dòu shū péng
  15 阿逝孕 ā shì yùn
  16 萨婆萨哆•那摩婆萨多•那摩婆伽 sà pó sà duō•ná mó pó sà duō•ná mó pó qié
  17 摩罚特豆 mó fá tè dòu
  18 怛侄他 dá zhí tuō
  19 唵•阿婆卢醯• Ong .ā pó lú xī
  20 卢迦帝 lú jiā dì
  21 迦罗帝 jiā luó dì
  22 夷醯唎 yí xī lì
  23 摩诃菩提萨埵 mó hē pú tí sà duǒ
  24 萨婆萨婆 sà pó sà pó
  25 摩啰摩啰 mó là mó là
  26 摩醯摩醯•唎驮孕 mó xī mó xī•lì tuó yùn
  27 俱卢俱卢•羯蒙 jù lú jù lú•jié méng
  28 度卢度卢•罚阇耶帝 dù lú dù lú•fá shé yē dì
  29 摩诃罚阇耶帝 mó hē fá shé yē dì
  30 陀啰陀啰 tuó là tuó là
  31 地唎尼 dì lì ní
  32 室佛啰耶 shì fó là yē
  33 遮啰遮啰 zhē là zhē là
  34 么么•罚摩啰 mó mó•fá mó là
  35 穆帝隶 mù dì lì
  36 伊醯伊醯 yī xī yī xī
  37 室那室那 shì nā shì nā
  38 阿啰嘇•佛啰舍利 ā là shēn•fó là shě lì
  39 罚沙罚嘇 fá shā fá shēn
  40 佛啰舍耶 fó là shě yē
  41 呼卢呼卢摩啰 hū lú hū lú mó là
  42 呼卢呼卢醯利 hū lú hū lú xī lì
  43 娑啰娑啰 suō là suō là
  44 悉唎悉唎 xī lì xī lì
  45 苏嚧苏嚧 sū lú sū lú
  46 菩提夜•菩提夜 pú tí yè•pú tí yè
  47 菩驮夜•菩驮夜 pú tuó yè•pú tuó yè
  48 弥帝利夜 mí dì lì yè
  49 那啰谨墀 nā là jǐn chí
  50 地利瑟尼那 dì lì sè ní nā
  51 婆夜摩那 pó yè mó nā
  52 娑婆诃 suō pó hē
  53 悉陀夜 xī tuó yè
  54 娑婆诃 sā pó hē
  55 摩诃悉陀夜 mó hē xī tuó yè
  56 娑婆诃 suō pó hē
  57 悉陀喻艺 xī tuó yù yì
  58 室皤啰耶 shì pó là yē
  59 娑婆诃 suō pó hē
  60 那啰谨墀 nā là jǐn chí
  61 娑婆诃 suō pó hē
  62 摩啰那啰 mó là nā là
  63 娑婆诃 suō pó hē
  64 悉啰僧•阿穆佉耶 xī là sēng•ā mù qié yē
  65 娑婆诃 suō pó hē
  66 娑婆摩诃•阿悉陀夜 sā pó mó hē•ā xī tuó yè
  67 娑婆诃 suō pó hē
  68 者吉啰•阿悉陀夜 zhě jí là•ā xī tuó yè
  69 娑婆诃 suō pó hē
  70 波陀摩•羯悉陀夜 bō tuó mó•jié xī tuó yè
  71 娑婆诃 suō pó hē
  72 那啰谨墀•皤伽啰耶 nā là jǐn chí•pó qié là yē
  73 娑婆诃 suō pó hē
  74 摩婆利•胜羯啰夜 mó pó lì•shèng jié là yè
  75 娑婆诃 suō pó hē
  76 南无喝啰怛那•哆啰夜耶 nā mó hé là dá nā•duō là yè yē
  77 南无阿利耶 nā mó ā lì yē
  78 婆嚧吉帝 pó lú jí dì
  79 烁皤啰夜 shuò pó là yè
  80 娑婆诃 suō pó hē
  81 唵•悉殿都 ōng•xī diàn dū
  82 漫多啰 màn duō là
  83 跋陀耶 bá tuó yě

  84 娑婆诃 suō pó hē


 回向偈:愿生西方净土中,九品莲花为父母;花开见佛悟无生,不退菩萨为伴侣。

千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼(注音)
+9

千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼(注音)相关评论

本类更新

本类推荐

本类排行

北京药师坛城国际文化传播有限公司

药师坛城(世界)文化集团传播有限公司

地址:香港湾仔卢押道18号海德中心16楼